Polityka prywatności | paulala

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Twojego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.paulala.pl („Serwis”) można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych („Administrator”) jest PAULALA PAULINA WIDELSKA, ul. Kopernika 25A, 82-500 Kwidzyn (NIP 5811976944, REGON 523815929), e-mail: sklep@paulala.pl.

Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma

Minister Rozwoju i Technologii.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Zobowiązujemy się jednak podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem Twoich danych osobom trzecim. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, nie wahaj się skontaktować z Administratorem używając wyżej wskazanych danych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Poniżej przedstawiamy Ci wszystkie występujące standardowo w działalności Administratora cele przetwarzania danych przez Administratora. Szczegółowy cel przetwarzania Twoich danych jest Ci każdorazowo komunikowany przez Administratora w momencie pozyskiwana Twoich danych. Twoje dane osobowe mogą być zatem przetwarzane celem:

· rozwiązywania problemów i realizacji Twoich próśb, które do nas kierujesz – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji takowych próśb (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

· świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

· marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu pod kątem produktów i usług, którymi możesz być zainteresowany), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),

· spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

· windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest realizacja Twoich próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres danych osobowych

Dane użytkowników naszej witryny zbierane są do celów analitycznych, marketingowych i  procesów sprzedażowych/reklamacyjnych. Zakres danych dotyczy imion, nazwiska, adresu mailowego, telefonu komórkowego. Twoje dane mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia (“prawo do zapomnienia”).

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Newsletter

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Ciebie osobno w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Twój adres e-mail, o ile nie wyrazisz w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Twoich danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach.

Komu i gdzie Administrator może przekazać Twoje dane?

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów Administratora, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Administratora. Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe Administrator może przekazać jedynie następującym podmiotom:

· podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym na rzecz Administratora niezbędne w toku jego działalności usługi, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

· organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Serwis używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z Serwisu są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną w Serwisie anonimizację IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z Serwisu (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod tym linkiem. Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej możesz również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics Serwisie. Na Twoim urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuniesz pliki cookies, wówczas musisz ponownie kliknąć w powyższy link.

Google Ads Remarketing

Z pomocą Google Ads promujemy Serwis w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin Serwisu automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu Serwisu na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty w Serwisie także w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google Ads Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto możesz zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

Remarketing Facebook

Nasza strona korzysta z funkcji remarketingu firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za pomocą tej funkcji możemy skierować reklamę do odwiedzających Serwis przez włączenie spersonalizowanych, interesujących kampanii Facebook-Ads dla odwiedzających Serwis, gdy odwiedzają sieć społecznościową Facebook. W celu aktywowania tej funkcji na stronie internetowej zaimplementowano znacznik remarketingowy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. W przypadku braku zgody na pobieranie w/w danych możesz dezaktywować tę opcję korzystając z poniższego linku: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Okres przechowywania Twoich danych przez Administratora będzie zależał od celu przetwarzania Twoich danych.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Twoje dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z Takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami, Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (przykładowo ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec Administratora wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócisz do Administratora, przy czym Administrator może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na ciążący na Administratorze obowiązek prawny, Administrator będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na Administratorze właściwy obowiązek prawny. Jeżeli Twoje dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, Twoje dane w tym zakresie będą przechowywane przez Administratora tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Administratora posiadania dokumentu tych zdarzeń.

Informacje o przysługujących Ci prawach

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Administratora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez Administratora Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

· dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

· wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

· dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

· dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

· cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

· jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

· dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi, ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

· w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Administratorowi oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

· przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie;

· przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Na skutek sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a Administrator zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

W zależności od sytuacji, w której Administrator może pozyskać Twoje dane, podanie pewnych danych (określonych przez Administratora jako dane wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy lub warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług.

W przypadku kierowania wiadomości lub próśb do Administratora, podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia Administratora udzielenia odpowiedzi.

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

W zależności od sytuacji, w której Administrator może pozyskać Twoje dane, brak podania określonych informacji może uniemożliwić np. otrzymanie od Administratora odpowiedzi na wiadomość skierowaną do niego, złożenie reklamacji czy skargi.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Co to są cookies i jak ich używamy

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

· dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

· utrzymania sesji użytkownika Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

· „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

· „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (Twoje oprogramowanie) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Możesz zawsze zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów, o których mowa w niniejszej polityce (np. Facebook). Informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest np. tutaj http://wszystkoociasteczkach.pl.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zapisz się do newslettera

...i otrzymuj od nas najnowsze informacje o nowych produktach, trendach i promocjach!

Brak produktów w koszyku.